Ostatnimi czasy pewien cz?owiek opisa? w Internecie histori? remontu jaki prowadzi? wraz ze swoj? ?on?. Mieli troch? czasu, ch?ci i zapa?u, kt?ry mala? proporcjonalnie do ilo?ci wykonanej pracy.

Postanowili od?wie?y? sw?j dom, – takie szybkie malowanie poprzedzone segregowaniem rzeczy – na te potrzebne i zbyteczne.

Streszczaj?c histori?, ta „szybka segregacja” zamieni?a si? w maraton wspomnie? – bo ka?da rzecz mia?a w ich wsp?lnym ?yciu jaki? obraz, histori? do wspomnienia. Wi?kszo?? rzeczy finalnie mia?a wr?ci? „na miejsce” po malowaniu.

Chc?c zrealizowa? cho? w cz??ci plan zmiany wystroju domu postanowili: „stolik, musi odej??”.

On po?o?y? si? pod stolikiem, by poluzowa? ?ruby od n?g i po chwili poprosi? ?on?, by mu pomog?a.

On ju? wiedzia?, ?e „st?? zostaje”.

Ona po zobaczeniu napisu jaki wydrapywali razem na spodzie blatu 25 lat wcze?niej tylko to potwierdzi?a.

Cho? napis „Ania i Tomek w nowym domu A.D. 1995 r” nie by? wykonany przez nas, utwierdza nas w przekonaniu, ?e nale?y wykonywa? inskrypcje okazjonalne.

Zach?camy do skorzystania z naszej oferty grawerowania dedykacji na obrazach czy zegarach z mchem.

Dedykacja nada szczeg?lnego charakteru przekazywanym podarunkom czy to z okazji rocznicy urodzin, wszelkich jubileuszy? czy wa?nych ?yciowych moment?w.

Na ka?dym zakupiony w naszym sklepie produkcie, mo?emy wykona? grawer laserowy z? zaproponowanym przez Pa?stwa tekstem.

Przejd? do produktu „Grawerowanie ?ycze?