[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1449471410850{margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

POLITYKA PRYWATNO?CI SERWISU www.strefanatury.pro

1. POSTANOWIENIA OG?LNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KT?REJ DANE DOTYCZ?
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KO?COWE

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1446178477017{margin-bottom: 60px !important;}”][vc_column][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”1. POSTANOWIENIA OG?LNE”][vc_column_text]

1.1. Niniejsza polityka prywatno?ci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza ?e nie jest ona ?r?d?em obowi?zk?w dla Us?ugobiorc?w lub Klient?w Sklepu Internetowego. Polityka prywatno?ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os?b, kt?rych dane dotycz?, a tak?e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik?w cookies oraz narz?dzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po?rednictwem Sklepu Internetowego jest Internet Assets sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi (adres siedziby i adres do dor?cze?: 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B) , wpisan? do Rejestru Przedsi?biorc?w; NIP 947-198-38-05, adres poczty elektronicznej: twoja@strefanatury.pro, numer telefonu: +48 668 583 886 – zwana dalej ?Administratorem? i b?d?ca jednocze?nie Us?ugodawc? Sklepu Internetowego i Sprzedawc?.
1.3.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Szymon Majewski, numer telefonu: +48 668 583 886.
1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s? przez Administratora zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg?lno?ci zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og?lne rozporz?dzenie o ochronie danych) – zwane dalej ?RODO? lub ?Rozporz?dzenie RODO?. Oficjalny tekst Rozporz?dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup?w jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem dw?ch wyj?tk?w: (1) zawieranie um?w z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno?ci danych osobowych niezb?dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo?liwo?ci zawarcia tej?e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je?eli osoba, kt?re dane dotycz? chce zawrze? dan? umow? z Administratorem, to jest zobowi?zana do podania wymaganych danych. Ka?dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi?zki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj?cym z powszechnie obowi?zuj?cych przepis?w prawa nak?adaj?cych na Administratora obowi?zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi?g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo?liwi Administratorowi wykonanie tych?e obowi?zk?w.
1.6. Administrator dok?ada szczeg?lnej staranno?ci w celu ochrony interes?w os?b, kt?rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz?, a w szczeg?lno?ci jest odpowiedzialny i zapewnia, ?e zbierane przez niego dane s?: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel?w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel?w, w jakich s? przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo?liwiaj?cej identyfikacj? os?b, kt?rych dotycz?, nie d?u?ej ni? jest to niezb?dne do osi?gni?cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos?b zapewniaj?cy odpowiednie bezpiecze?stwo danych osobowych, w tym ochron? przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow? utrat?, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc? odpowiednich ?rodk?w technicznych lub organizacyjnych.
1.7. Uwzgl?dniaj?c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci os?b fizycznych o r??nym prawdopodobie?stwie i wadze zagro?enia, Administrator wdra?a odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa?o si? zgodnie z niniejszym rozporz?dzeniem i aby m?c to wykaza?. ?rodki te s? w razie potrzeby poddawane przegl?dom i uaktualniane. Administrator stosuje ?rodki techniczne zapobiegaj?ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy?anych drog? elektroniczn?.
1.8. Wszelkie s?owa, wyra?enia i akronimy wyst?puj?ce w niniejszej polityce prywatno?ci i rozpoczynaj?ce si? du?? liter? (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us?uga Elektroniczna) nale?y rozumie? zgodnie z ich definicj? zawart? w Regulaminie Sklepu Internetowego dost?pnym na stronach Sklepu Internetowego.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH”][vc_column_text]

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy ? i w takim zakresie, w jakim ? spe?niony jest co najmniej jeden z poni?szych warunk?w: (1) osoba, kt?rej dane dotycz? wyrazi?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi?kszej liczbie okre?lonych cel?w; (2) przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania umowy, kt?rej stron? jest osoba, kt?rej dane dotycz?, lub do podj?cia dzia?a? na ??danie osoby, kt?rej dane dotycz?, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb?dne do cel?w wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interes?w realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?, z wyj?tkiem sytuacji, w kt?rych nadrz?dny charakter wobec tych interes?w maj? interesy lub podstawowe prawa i wolno?ci osoby, kt?rej dane dotycz?, wymagaj?ce ochrony danych osobowych, w szczeg?lno?ci gdy osoba, kt?rej dane dotycz?, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka?dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno?ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us?ugobiorc?w i Klient?w Sklepu Internetowego przez Administratora s? wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno?ci ? w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM”][vc_column_text]

3.1. Ka?dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia?a? podejmowanych przez danego Us?ugobiorc? lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk?adowo je?eli Klient decyduje si? na dokonanie zakup?w w Sklepie Internetowym i wybierze odbi?r osobisty zakupionego Produktu zamiast przesy?ki kurierskiej, to jego dane osobowe b?d? przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda?y, ale nie b?d? ju? udost?pniane przewo?nikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora.
3.2. Administrator mo?e przetwarza? dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast?puj?cych celach, na nast?puj?cych podstawach, w okresach oraz w nast?puj?cym zakresie:

Cel przetwarzania danych
Wykonanie Umowy Sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej lub podj?cie dzia?a? na ??danie osoby, kt?rej dane dotycz?, przed zawarciem w/w um?w

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. b) Rozporz?dzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane s? przechowywane przez okres niezb?dny do wykonania, rozwi?zania lub wyga?ni?cia w inny spos?b zawartej umowy

Zakres przetwarzanych danych
Zakres maksymalny: imi? i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy).
W wypadku Us?ugobiorc?w lub Klient?w nie b?d?cych konsumentami Administrator mo?e przetwarza? dodatkowo nazw? firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny ? w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Cel przetwarzania danych
Marketing bezpo?redni

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane s? przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d?u?ej jednak ni? przez okres przedawnienia roszcze? w stosunku do osoby, kt?rej dane dotycz?, z tytu?u prowadzonej przez Administratora dzia?alno?ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre?laj? przepisy prawa, w szczeg?lno?ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda?y dwa lata).
Administrator nie mo?e przetwarza? danych w celu marketingu bezpo?redniego w przypadku wyra?enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob?, kt?rej dane dotycz?.

Zakres przetwarzanych danych
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

Cel przetwarzania danych
Marketing

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. a) Rozporz?dzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane s? do momentu wycofania zgody przez osob?, kt?rej dane dotycz? na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych
Imi?, adres poczty elektronicznej

Cel przetwarzania danych
Wyra?enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda?y

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. a) Rozporz?dzenia RODO
Dane przechowywane s? do momentu wycofania zgody przez osob?, kt?rej dane dotycz? na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych
Adres poczty elektronicznej

Cel przetwarzania danych
Prowadzenie ksi?g rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. c) Rozporz?dzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo?ci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane s? przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj?cymi Administratorowi przechowywanie ksi?g rachunkowych (5 lat, licz?c od pocz?tku roku nast?puj?cego po roku obrotowym, kt?rego dane dotycz?).

Zakres przetwarzanych danych
Imi? i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta.

Cel przetwarzania danych
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze? jakie mo?e podnosi? Administrator lub jakie mog? by? podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku? 6 ust. 1 lit. f) Rozporz?dzenia RODO
Dane s? przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d?u?ej jednak ni? przez okres przedawnienia roszcze? w stosunku do osoby, kt?rej dane dotycz?, z tytu?u prowadzonej przez Administratora dzia?alno?ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre?laj? przepisy prawa, w szczeg?lno?ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda?y dwa lata).

Zakres przetwarzanych danych
Imi? i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia?alno?ci/siedziby (je?eli jest inny ni? adres dostawy).
W wypadku Us?ugobiorc?w lub Klient?w nie b?d?cych konsumentami Administrator mo?e przetwarza? dodatkowo nazw? firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us?ugobiorcy lub Klienta.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM”][vc_column_text]

4.1. Dla prawid?owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um?w Sprzeda?y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us?ug podmiot?w zewn?trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obs?uguj?cy p?atno?ci). Administrator korzysta wy??cznie z us?ug takich podmiot?w przetwarzaj?cych, kt?rzy zapewniaj? wystarczaj?ce gwarancje wdro?enia odpowiednich ?rodk?w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe?nia?o wymogi Rozporz?dzenia RODO i chroni?o prawa os?b, kt?rych dane dotycz?.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast?puje w ka?dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno?ci odbiorc?w lub kategorii odbiorc?w ? Administrator przekazuje dane wy??cznie wtedy, gdy jest to niezb?dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb?dnym do jego zrealizowania. Przyk?adowo, je?eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b?d? przekazywane przewo?nikowi wsp??pracuj?cemu z Administratorem.
4.3. Dane osobowe Us?ugobiorc?w i Klient?w Sklepu Internetowego mog? by? przekazywane nast?puj?cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc?w:
4.3.1. przewo?nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, kt?ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy?k? pocztow? lub przesy?k? kuriersk?, Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo?nikowi, spedytorowi lub po?rednikowi realizuj?cemu przesy?ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.3.2. podmioty obs?uguj?ce p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? – w przypadku Klienta, kt?ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p?atno?ci elektronicznych lub kart? p?atnicz? Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs?uguj?cemu powy?sze p?atno?ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do obs?ugi p?atno?ci realizowanej przez Klienta.
4.3.3. podmioty kredytuj?ce / leasingodawcy – w przypadku Klienta, kt?ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p?atno?ci w systemie ratalnym lub p?atno?ci leasingowej Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obs?uguj?cemu powy?sze p?atno?ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do obs?ugi p?atno?ci realizowanej przez Klienta.
4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniuj?cych – w przypadku Klienta, kt?ry zgodzi? si? na wyra?enie opinii o zawartej Umowie Sprzeda?y, Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczaj?cemu system ankiet opiniuj?cych zawarte Umowy Sprzeda?y w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb?dnym do wyra?enia przez Klienta opinii za pomoc? systemu ankiet opiniuj?cych.
4.3.5. dostawcy us?ug zaopatruj?cy Administratora w rozwi?zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo?liwiaj?ce Administratorowi prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i ?wiadczonych za jego po?rednictwem Us?ug Elektronicznych (w szczeg?lno?ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz?dzania firm? i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia?aj?cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb?dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz? polityk? prywatno?ci.
4.3.6. dostawcy us?ug ksi?gowych, prawnych i doradczych zapewniaj?cy Administratorowi wsparcie ksi?gowe, prawne lub doradcze (w szczeg?lno?ci biuro ksi?gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udost?pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia?aj?cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb?dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz? polityk? prywatno?ci.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM”][vc_column_text]

5.1. Rozporz?dzenie RODO nak?ada na Administratora obowi?zek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt?rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz?dzenia RODO, oraz ? przynajmniej w tych przypadkach ? istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt?rej dane dotycz?. Maj?c to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno?ci informacje dotycz?ce mo?liwego profilowania.
5.2. Administrator mo?e korzysta? w Sklepie Internetowym z profilowania do cel?w marketingu bezpo?redniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz? zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda?y, czy te? mo?liwo?ci korzystania z Us?ug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo?e by? np. przyznanie danej osobie rabatu, przes?anie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko?czonych zakupach, przes?anie propozycji Produktu, kt?ry mo?e odpowiada? zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te? zaproponowanie lepszych warunk?w w por?wnaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj?, czy b?dzie chcia?a skorzysta? z otrzymanego w ten spos?b rabatu, czy te? lepszych warunk?w i dokona? zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl?danie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy te? poprzez analiz? dotychczasowej historii dokonanych zakup?w w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m?c jej nast?pnie przes?a? np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo do tego, by nie podlega? decyzji, kt?ra opiera si? wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo?uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos?b istotnie na ni? wp?ywa.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”6. PRAWA OSOBY, KT?REJ DANE DOTYCZ?”][vc_column_text]

6.1. Prawo dost?pu, sprostowania, ograniczenia, usuni?cia lub przenoszenia – osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo ??dania od Administratora dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia (?prawo do bycia zapomnianym?) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg??owe warunki wykonywania wskazanych wy?ej praw wskazane s? w art. 15-21 Rozporz?dzenia RODO.
6.2. Prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie ? osoba, kt?rej dane przetwarzane s? przez Administratora na podstawie wyra?onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz?dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? osoba, kt?rej dane przetwarzane s? przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos?b i trybie okre?lonym w przepisach Rozporz?dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg?lno?ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw ? z przyczyn zwi?zanych z jej szczeg?ln? sytuacj? ? wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis?w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju? przetwarza? tych danych osobowych, chyba ?e wyka?e on istnienie wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec interes?w, praw i wolno?ci osoby, kt?rej dane dotycz?, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo?redniego – je?eli dane osobowe s? przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo?redniego, osoba, kt?rej dane dotycz?, ma prawo w dowolnym momencie wnie?? sprzeciw wobec przetwarzania dotycz?cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi?zane z takim marketingiem bezpo?rednim.
6.6. W celu realizacji uprawnie?, o kt?rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno?ci mo?na kontaktowa? si? z Administratorem poprzez przes?anie stosownej wiadomo?ci pisemnie lub poczt? elektroniczn? na adres Administratora wskazany na wst?pie polityki prywatno?ci lub korzystaj?c z formularza kontaktowego dost?pnego na stronie Sklepu Internetowego.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA”][vc_column_text]

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s? to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik?w tekstowych, wysy?ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj?cej stron? Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te? na karcie pami?ci smartfona ? w zale?no?ci z jakiego urz?dzenia korzysta odwiedzaj?cy nasz Sklep Internetowy). Szczeg??owe informacje dot. plik?w Cookies, a tak?e histori? ich powstania mo?na znale?? m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator mo?e przetwarza? dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj?cych ze strony Sklepu Internetowego w nast?puj?cych celach:
7.2.1. identyfikacji Us?ugobiorc?w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ?e s? zalogowani;
7.2.2. zapami?tywania Produkt?w dodanych do koszyka w celu z?o?enia Zam?wienia;
7.2.3. zapami?tywania danych z wype?nianych Formularzy Zam?wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawarto?ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us?ugobiorcy (np. dotycz?cych kolor?w, rozmiaru czcionki, uk?adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj?cych spos?b korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj?cych Sklep Internetowy poprzez anonimow? analiz? ich dzia?a? (np. powtarzaj?ce si? wizyty na okre?lonych stronach, s?owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa?, tak?e wtedy kiedy odwiedzaj? oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
7.3. Standardowo wi?kszo?? przegl?darek internetowych dost?pnych na rynku domy?lnie akceptuje zapisywanie plik?w Cookies. Ka?dy ma mo?liwo?? okre?lenia warunk?w korzystania z plik?w Cookies za pomoc? ustawie? w?asnej przegl?darki internetowej. Oznacza to, ?e mo?na np. cz??ciowo ograniczy? (np. czasowo) lub ca?kowicie wy??czy? mo?liwo?? zapisywania plik?w Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak mo?e to mie? wp?yw na niekt?re funkcjonalno?ci Sklepu Internetowego (przyk?adowo niemo?liwym mo?e okaza? si? przej?cie ?cie?ki Zam?wienia poprzez Formularz Zam?wienia z uwagi na niezapami?tywanie Produkt?w w koszyku podczas kolejnych krok?w sk?adania Zam?wienia).
7.4. Ustawienia przegl?darki internetowej w zakresie plik?w Cookies s? istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik?w Cookies przez nasz Sklep Internetowy ? zgodnie z przepisami taka zgoda mo?e by? r?wnie? wyra?ona poprzez ustawienia przegl?darki internetowej. W braku wyra?enia takiej zgody nale?y odpowiednio zmieni? ustawienia przegl?darki internetowej w zakresie plik?w Cookies.
7.5. Szczeg??owe informacje na temat zmiany ustawie? dotycz?cych plik?w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl?darkach internetowych dost?pne s? w dziale pomocy przegl?darki internetowej oraz na poni?szych stronach (wystarczy klikn?? w dany link):
w przegl?darce Chrome
w przegl?darce Firefox
w przegl?darce Internet Explorer
w przegl?darce Opera
w przegl?darce Safari
w przegl?darce Microsoft Edge
7.6. Administrator mo?e korzysta? w Sklepie Internetowym z us?ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm? Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us?ugi te pomagaj? Administratorowi analizowa? ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s? w ramach powy?szych us?ug w spos?b zanonimizowany (s? to tzw. dane eksploatacyjne, kt?re uniemo?liwiaj? identyfikacj? osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj? charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj? cech identyfikuj?cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj?ce stron? Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj?c z powy?szych us?ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ?r?d?a i medium pozyskania odwiedzj?cych Sklep Internetowy oraz spos?b ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz?dze? i przegl?darek z kt?rych odwiedzaj? stron?, IP oraz domen?, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p?e?) i zainteresowania.
7.7. Mo?liwe jest zablokowanie w ?atwy spos?b przez dan? osob? udost?pniania Google Analytics informacji o jej aktywno?ci na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu mo?na zainstalowa? dodatek do przegl?darki udost?pniany przez firm? Google Inc. dost?pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”8. POSTANOWIENIA KO?COWE”][vc_column_text]

Sklep Internetowy mo?e zawiera? odno?niki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej?ciu na inne strony, zapozna? si? z polityk? prywatno?ci tam ustalon?. Niniejsza polityka prywatno?ci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]