REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.strefanatury.pro

SPIS TRE?CI:

1. POSTANOWIENIA OG?LNE
2. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA?Y
4. SPOSOBY I TERMINY P?ATNO?CI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE? ORAZ ZASADY DOST?PU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UM?W SPRZEDA?Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZ?CE PRZEDSI?BIORC?W
10. POSTANOWIENIA KO?COWE
11. WZ?R FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY

1.1. Sklep Internetowy dost?pny pod adresem internetowym www.strefanatury.pro prowadzony jest przez firm? Internet Assets sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi (adres siedziby i adres do dor?cze?: 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B) , wpisan? do KRS; NIP 947-198-38-05, adres poczty elektronicznej: twoja@strefanatury.pro, numer telefonu: 668 583 886
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar?wno do konsument?w, jak i do przedsi?biorc?w korzystaj?cych ze Sklepu Internetowego, chyba ?e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy??cznie do konsument?w albo do przedsi?biorc?w.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi?zku z realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s? w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno?ci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatno?ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os?b, kt?rych dane dotycz?, a tak?e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik?w cookies oraz narz?dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup?w jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem wyj?tk?w wskazanych w polityce prywatno?ci (zawarcie umowy oraz obowi?zki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIE? ROBOCZY ? jeden dzie? od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ WYCENY ? interaktywny formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy przedstawienie Klientowi oferty zakupu poprzez podanie proponowanej ceny sprzeda?y.
1.4.4. FORMULARZ ZAM?WIENIA ? Us?uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy z?o?enie Zam?wienia, w szczeg?lno?ci poprzez dodanie Produkt?w do elektronicznego koszyka oraz okre?lenie warunk?w Umowy Sprzeda?y, w tym sposobu dostawy i p?atno?ci.
1.4.5. KLIENT ? (1) osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, kt?rej ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; ? kt?ra zawar?a lub zamierza zawrze? Umow? Sprzeda?y ze Sprzedawc?.
1.4.6. KODEKS CYWILNY ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.7. KONTO ? Us?uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn? nazw? (loginem) i has?em podanym przez Us?ugobiorc? zbi?r zasob?w w systemie teleinformatycznym Us?ugodawcy, w kt?rym gromadzone s? dane podane przez Us?ugobiorc? oraz informacje o z?o?onych przez niego Zam?wieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. NEWSLETTER ? Us?uga Elektroniczna, elektroniczna us?uga dystrybucyjna ?wiadczona przez Us?ugodawc? za po?rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt?ra umo?liwia wszystkim korzystaj?cym z niej Us?ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us?ugodawcy cyklicznych tre?ci kolejnych edycji newslettera zawieraj?cego informacje o Produktach, nowo?ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.9. PRODUKT ? dost?pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b?d?ca przedmiotem Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem a Sprzedawc?.
1.4.10. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.11. SKLEP INTERNETOWY ? sklep internetowy Us?ugodawcy dost?pny pod adresem internetowym: www.strefanatury.pro.
1.4.12. SPRZEDAWCA; US?UGODAWCA ? Internet Assets sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi (adres siedziby i adres do dor?cze?: 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B) , wpisan? do KRS; NIP 947-198-38-05, adres poczty elektronicznej: twoja@strefanatury.pro, numer telefonu: 668 583 886
1.4.13. UMOWA SPRZEDA?Y ? umowa sprzeda?y Produktu zawierana albo zawarta mi?dzy Klientem a Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. US?UGA ELEKTRONICZNA ? us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc? na rzecz Us?ugobiorcy za po?rednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15. US?UGOBIORCA ? (1) osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, kt?rej ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; ? korzystaj?ca lub zamierzaj?ca korzysta? z Us?ugi Elektronicznej.
1.4.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.17. ZAM?WIENIE ? o?wiadczenie woli Klienta sk?adane za pomoc? Formularza Zam?wienia i zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy Sprzeda?y Produktu ze Sprzedawc?.

2.

2.1. W Sklepie Internetowym dost?pne s? nast?puj?ce Us?ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zam?wienia, Formularz Wyceny oraz Newsletter.
2.1.1. Konto ? korzystanie z Konta mo?liwe jest po wykonaniu ??cznie trzech kolejnych krok?w przez Us?ugobiorc? ? (1) wype?nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni?ciu pola ?Zarejestruj si?? oraz (3) potwierdzeniu ch?ci utworzenia Konta poprzez klikni?cie w link potwierdzaj?cy przes?any automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezb?dne jest podanie przez Us?ugobiorc? nast?puj?cych danych Us?ugobiorcy: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has?o. W wypadku Us?ugobiorc?w nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Us?uga Elektroniczna Konto ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, usuni?cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczeg?lno?ci za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: twoja@strefanatury.pro lub te? pisemnie na adres: Internet Assets 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B
2.1.2. Formularz Zam?wienia ? korzystanie z Formularza Zam?wienia rozpoczyna si? z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z?o?enie Zam?wienia nast?puje po wykonaniu przez Klienta ??cznie dw?ch kolejnych krok?w ? (1) po wype?nieniu Formularza Zam?wienia i (2) klikni?ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype?nieniu Formularza Zam?wienia pola ?Kup i zap?a?? ? do tego momentu istnieje mo?liwo?? samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam?wienia niezb?dne jest podanie przez Klienta nast?puj?cych danych dotycz?cych Klienta: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz?cych Umowy Sprzeda?y: Produkt/y, ilo?? Produktu/?w, miejsce i spos?b dostawy Produktu/?w, spos?b p?atno?ci. W wypadku Klient?w nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Us?uga Elektroniczna Formularz Zam?wienia ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zam?wienia za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zam?wienia za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?.
2.1.3. Formularz Wyceny ? korzystanie z Formularza Wyceny rozpoczyna si? z momentem wprowadzenia dotycz?cych Produktu i klikni?ciu pola ?Wy?lij do wyceny? ? do tego momentu istnieje mo?liwo?? samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Wyceny niezb?dne jest podanie nast?puj?cych danych: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz?cych Produktu
2.1.4. Us?uga Elektroniczna Formularz Wyceny ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zam?wienia za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zam?wienia za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?
2.1.5. Newsletter ? korzystanie z Newslettera nast?puje po podaniu w zak?adce ?Newsletter? widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt?ry maj? by? przesy?ane kolejne edycje Newslettera i klikni?ciu pola ?Dodaj? oraz potwierdzeniu ch?ci zapisania si? na Newsletter poprzez klikni?cie w link potwierdzaj?cy przes?any automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Korzystanie z Newslettera nast?puje r?wnie? poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak?adania Konta ? z chwil? utworzenia Konta Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wype?niania Formularza Zam?wienia ? z chwil? z?o?enia Zam?wienia Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.5.1. Us?uga Elektroniczna Newsletter ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si? z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczeg?lno?ci za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: twoja@strefanatury.pro lub te? pisemnie na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B. Us?ugobiorca mo?e r?wnie? wypisa? si? z Newslettera po podaniu w zak?adce ?Newsletter? widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej i klikni?ciu pola ?Usu?? oraz potwierdzeniu ch?ci wypisania si? z Newslettera poprzez klikni?cie w link potwierdzaj?cy przes?any automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
2.2. Wymagania techniczne niezb?dne do wsp??pracy z systemem teleinformatycznym, kt?rym pos?uguje si? Us?ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz?dzenie multimedialne z dost?pem do Internetu; (2) dost?p do poczty elektronicznej; (3) przegl?darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy?szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy?szej, Opera w wersji 12.0 i wy?szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy?szej, Safari w wersji 5.0 i wy?szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy?szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1024?768; (5) w??czenie w przegl?darce internetowej mo?liwo?ci zapisu plik?w Cookies oraz obs?ugi Javascript.
2.3. Us?ugobiorca obowi?zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos?b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj?c na uwadze poszanowanie d?br osobistych oraz praw autorskich i w?asno?ci intelektualnej Us?ugodawcy oraz os?b trzecich. Us?ugobiorca obowi?zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us?ugobiorc? obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb post?powania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ug Elektronicznych przez Us?ugodawc? oraz pozosta?e reklamacje zwi?zanie z dzia?aniem Sklepu Internetowego (z wy??czeniem procedury reklamacji Produktu, kt?ra zosta?a wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us?ugobiorca mo?e sk?ada? na przyk?ad:
2.4.2. pisemnie na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B.
2.4.3. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: twoja@strefanatury.pro.
2.4.4. Zaleca si? podanie przez Us?ugobiorc? w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczeg?lno?ci rodzaju i daty wyst?pienia nieprawid?owo?ci; (2) ??dania Us?ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? ? u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us?ugodawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie si? do reklamacji przez Us?ugodawc? nast?puje niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia.

3.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zam?wienia za pomoc? Formularza Zam?wie? w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z?otych polskich i zawiera podatki. O ??cznej cenie wraz z podatkami Produktu b?d?cego przedmiotem Zam?wienia, a tak?e o kosztach dostawy (w tym op?atach za transport, dostarczenie i us?ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo?na ustali? wysoko?ci tych op?at ? o obowi?zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk?adania Zam?wienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda?y w Sklepie Internetowym za pomoc? Formularza Zam?wie?
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zam?wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po z?o?eniu Zam?wienia Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze?nie przyjmuje Zam?wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam?wienia i jego przyj?cie do realizacji nast?puje poprzez przes?anie przez Sprzedawc? Klientowi stosownej wiadomo?ci e-mail na podany w trakcie sk?adania Zam?wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt?ra zawiera co najmniej o?wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam?wienia i o jego przyj?ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda?y. Z chwil? otrzymania przez Klienta powy?szej wiadomo?ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost?pnienie Klientowi tre?ci zawieranej Umowy Sprzeda?y nast?puje poprzez (1) udost?pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes?anie Klientowi wiadomo?ci e-mail, o kt?rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre?? Umowy Sprzeda?y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.1. Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby p?atno?ci z tytu?u Umowy Sprzeda?y:
4.1.1. P?atno?? got?wk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki.
4.1.2. P?atno?? got?wk? przy odbiorze osobistym.
4.1.3. P?atno?? przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.4. P?atno?ci elektroniczne i p?atno?ci kart? p?atnicz? za po?rednictwem serwisu PayU ? mo?liwe aktualne sposoby p?atno?ci okre?lone s? na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej sposob?w p?atno?ci oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji p?atno?ciami elektronicznymi i kart? p?atnicz? przeprowadzane s? zgodnie z wyborem Klienta za po?rednictwem serwisu PayU.pl. Obs?ug? p?atno?ci elektronicznych i kart? p?atnicz? prowadzi:
4.1.4.1.1. PayU SA z siedzib? w Poznaniu, 60-166 Pozna?, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja p?atnicza, nadzorowana przez Komisj? Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru us?ug p?atniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsi?biorc?w prowadzonego przez S?d Rejonowy w Poznaniu ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia? VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 4.944.000 PLN, w ca?o?ci op?aconym, posiadaj?ca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
4.2. Termin p?atno?ci:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektronicznych albo p?atno?ci kart? p?atnicz?, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci got?wk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki albo p?atno?ci got?wk? przy odbiorze osobistym, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci przy odbiorze przesy?ki.

5

5.1. Dostawa Produktu dost?pna jest na terytorium pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp?atna, chyba ?e Umowa Sprzeda?y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op?aty za transport, dostarczenie i us?ugi pocztowe) s? wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej koszt?w dostawy oraz w trakcie sk?adania Zam?wienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y.
5.3. Odbi?r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp?atny.
5.4. Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesy?ka kurierska, przesy?ka kurierska pobraniowa.
5.4.2. Odbi?r osobisty dost?pny pod adresem: 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B ? w Dni Robocze ? Poniedzia?ek ? Pi?tek, w godzinach od 09:00 do 15:00 z wy??czeniem ?wi?t i dni ustawowo wolnych od pracy.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ?e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk?adania Zam?wienia podano kr?tszy termin. W przypadku Produkt?w o r??nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd?u?szy podany termin, kt?ry jednak nie mo?e przekroczy? 7 Dni Roboczych. Pocz?tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si? w nast?puj?cy spos?b:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? ? od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci got?wk? za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.
5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci w systemie ratalnym ? od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc? o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie p??niej jednak ni? od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ?rodkami z udzielonego Klientowi kredytu
5.6. Termin gotowo?ci Produktu do odbioru przez Klienta ? w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b?dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba ?e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk?adania Zam?wienia podano kr?tszy termin. W przypadku Produkt?w o r??nych terminach gotowo?ci do odbioru, terminem gotowo?ci do odbioru jest najd?u?szy podany termin, kt?ry jednak nie mo?e przekroczy? 2 Dni Roboczych. O gotowo?ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc?. Pocz?tek biegu terminu gotowo?ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si? w nast?puj?cy spos?b:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? ? od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got?wk? przy odbiorze osobistym ? od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

6

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wzgl?dem Klienta, je?eli sprzedany Produkt ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia) s? okre?lone powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg?lno?ci w Kodeksie Cywilnym (w szczeg?lno?ci w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowi?zany jest dostarczy? Klientowi Produkt bez wad. Szczeg??owe informacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci Sprzedawcy z tytu?u wady Produktu oraz uprawnie? Klienta s? okre?lone na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej reklamacji.
6.3. Reklamacja mo?e zosta? z?o?ona przez Klienta na przyk?ad:
6.3.1. pisemnie na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B;
6.3.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: twoja@strefanatury.pro;
6.4. Zaleca si? podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczeg?lno?ci rodzaju i daty wyst?pienia wady; (2) ??dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno?ci z Umow? Sprzeda?y lub o?wiadczenia o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? ? u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji Klienta niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia. Je?eli Klient b?d?cy konsumentem za??da? wymiany rzeczy lub usuni?cia wady albo z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny, okre?laj?c kwot?, o kt?r? cena ma by? obni?ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa? si? do tego ??dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa?a si?, ?e ??danie to uzna? za uzasadnione.
6.6. Klient, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? Produkt wadliwy na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B. W przypadku Klienta b?d?cego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb?d?cego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je?eli ze wzgl?du na rodzaj Produktu lub spos?b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by?oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi?zany jest udost?pni? Produkt Sprzedawcy w miejscu, w kt?rym Produkt si? znajduje.

7

7.1. Szczeg??owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania przez Klienta b?d?cego konsumentem z pozas?dowych sposob?w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? oraz zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? na stronie internetowej Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsument?w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsument?w dzia?a tak?e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta?c?w Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), kt?rego zadaniem jest mi?dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz?cych pozas?dowego rozwi?zywania spor?w konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nast?puj?ce przyk?adowe mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposob?w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?: (1) wniosek o rozstrzygni?cie sporu do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego (wi?cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas?dowego rozwi?zania sporu do wojew?dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi?cej informacji na stronie inspektora w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej przez Sprzedawc?); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument?w lub organizacji spo?ecznej, do kt?rej zada? statutowych nale?y ochrona konsument?w (m.in. Federacja Konsument?w, Stowarzyszenie Konsument?w Polskich). Porady udzielane s? mi?dzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 ? 18:00, op?ata za po??czenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost?pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor?w pomi?dzy konsumentami i przedsi?biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn? i wieloj?zyczn? stron? internetow? z punktem kompleksowej obs?ugi dla konsument?w i przedsi?biorc?w d???cych do pozas?dowego rozstrzygni?cia sporu dotycz?cego zobowi?za? umownych wynikaj?cych z internetowej umowy sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie us?ug (wi?cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsument?w: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8

8.1. Konsument, kt?ry zawar? umow? na odleg?o??, mo?e w terminie 14 dni kalendarzowych odst?pi? od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt?w, z wyj?tkiem koszt?w okre?lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy mo?e zosta? z?o?one na przyk?ad:
8.1.1. pisemnie na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B;
8.1.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: twoja@strefanatury.pro;
8.2. Przyk?adowy wz?r formularza odst?pienia od umowy zawarty jest w za??czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost?pny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce dotycz?cej odst?pienia od umowy. Konsument mo?e skorzysta? z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi?zkowe.
8.3. Bieg terminu do odst?pienia od umowy rozpoczyna si?:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu kt?rej Sprzedawca wydaje Produkt, b?d?c zobowi?zany do przeniesienia jego w?asno?ci (np. Umowa Sprzeda?y) ? od obj?cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan? przez niego osob? trzeci? inn? ni? przewo?nik, a w przypadku umowy, kt?ra: (1) obejmuje wiele Produkt?w, kt?re s? dostarczane osobno, partiami lub w cz??ciach ? od obj?cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz??ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt?w przez czas oznaczony ? od obj?cia w posiadanie pierwszego z Produkt?w;
8.3.2. dla pozosta?ych um?w ? od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? umow? uwa?a si? za niezawart?.
8.5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o?wiadczenia konsumenta o odst?pieniu od umowy, zwr?ci? konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj?tkiem dodatkowych koszt?w wynikaj?cych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni? najta?szy zwyk?y spos?b dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jakiego u?y? konsument, chyba ?e konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. Je?eli Sprzedawca nie zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
8.6. Konsument ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt?rym odst?pi? od umowy, zwr?ci? Produkt Sprzedawcy lub przekaza? go osobie upowa?nionej przez Sprzedawc? do odbioru, chyba ?e Sprzedawca zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Produktu przed jego up?ywem. Konsument mo?e zwr?ci? Produkt na adres: Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Produktu b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Mo?liwe koszty zwi?zane z odst?pieniem przez konsumenta od umowy, kt?re obowi?zany jest ponie?? konsument:
8.8.1. Je?eli konsument wybra? spos?b dostawy Produktu inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w.
8.8.2. Konsument ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu b?d?cego us?ug?, kt?rej wykonywanie ? na wyra?ne ??danie konsumenta ? rozpocz??o si? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy, konsument, kt?ry wykonuje prawo odst?pienia od umowy po zg?oszeniu takiego ??dania, ma obowi?zek zap?aty za ?wiadczenia spe?nione do chwili odst?pienia od umowy. Kwot? zap?aty oblicza si? proporcjonalnie do zakresu spe?nionego ?wiadczenia, z uwzgl?dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je?eli cena lub wynagrodzenie s? nadmierne, podstaw? obliczenia tej kwoty jest warto?? rynkowa spe?nionego ?wiadczenia.
8.9. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? nie przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do um?w:
8.9.1. (1) o ?wiadczenie us?ug, je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta, kt?ry zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc? utraci prawo odst?pienia od umowy; (2) w kt?rej cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad kt?rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt?re mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy; (3) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt ulegaj?cy szybkiemu zepsuciu lub maj?ca kr?tki termin przydatno?ci do u?ycia; (5) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz?towanym opakowaniu, kt?rego po otwarciu opakowania nie mo?na zwr?ci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?d?w higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu; (6) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia s? Produkty, kt?re po dostarczeniu, ze wzgl?du na sw?j charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami; (7) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, kt?rych cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda?y, a kt?rych dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i kt?rych warto?? zale?y od waha? na rynku, nad kt?rymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w kt?rej konsument wyra?nie ??da?, aby Sprzedawca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli Sprzedawca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, kt?rych wykonania konsument ??da?, lub dostarcza Produkty inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub Produkt?w; (9) w kt?rej przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do cel?w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod?w, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi; (13) o dostarczanie tre?ci cyfrowych, kt?re nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.

9

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz? wy??cznie Klient?w i Us?ugobiorc?w nie b?d?cych konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przys?uguje prawo odst?pienia od Umowy Sprzeda?y zawartej z Klientem nieb?d?cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst?pienie od Umowy Sprzeda?y w tym wypadku mo?e nast?pi? bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb?d?cego konsumentem ?adnych roszcze? w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klient?w nie b?d?cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy? dost?pne sposoby p?atno?ci, w tym tak?e wymaga? dokonania przedp?aty w ca?o?ci albo cz??ci i to niezale?nie od wybranego przez Klienta sposobu p?atno?ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda?y.
9.4. Z chwil? wydania przez Sprzedawc? Produktu przewo?nikowi przechodz? na Klienta nie b?d?cego konsumentem korzy?ci i ci??ary zwi?zane z Produktem oraz niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat?, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta?e od przyj?cia go do przewozu a? do wydania go Klientowi oraz za op??nienie w przewozie przesy?ki.
9.5. W razie przes?ania Produktu do Klienta za po?rednictwem przewo?nika Klient nie b?d?cy konsumentem obowi?zany jest zbada? przesy?k? w czasie i w spos?b przyj?ty przy przesy?kach tego rodzaju. Je?eli stwierdzi, ?e w czasie przewozu nast?pi? ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi?zany jest dokona? wszelkich czynno?ci niezb?dnych do ustalenia odpowiedzialno?ci przewo?nika.
9.6. Zgodnie z art. 558 ? 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno?? Sprzedawcy z tytu?u r?kojmi za Produkt wobec Klienta nie b?d?cego konsumentem zostaje wy??czona.
9.7. W wypadku Us?ugobiorc?w nie b?d?cych konsumentami Us?ugodawca mo?e wypowiedzie? umow? o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes?anie Us?ugobiorcy stosownego o?wiadczenia.
9.8. Odpowiedzialno?? Us?ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem, bez wzgl?du na jej podstaw? prawn?, jest ograniczona ? zar?wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r?wnie? za wszelkie roszczenia w sumie ? do wysoko?ci zap?aconej ceny oraz koszt?w dostawy z tytu?u Umowy Sprzeda?y, nie wi?cej jednak ni? do kwoty jednego tysi?ca z?otych. Us?ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno?ci z tytu?u utraconych korzy?ci w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powsta?e pomi?dzy Sprzedawc?/Us?ugodawc?, a Klientem/Us?ugobiorc? nieb?d?cym konsumentem zostaj? poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy/Us?ugodawcy.

10

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s? w j?zyku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa?nych przyczyn to jest: zmiany przepis?w prawa; zmiany sposob?w p?atno?ci i dostaw ? w zakresie, w jakim te zmiany wp?ywaj? na realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um?w o charakterze ci?g?ym (np. ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej ? Konto) zmieniony regulamin wi??e Us?ugobiorc?, je?eli zosta?y zachowane wymagania okre?lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us?ugobiorca zosta? prawid?owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia? umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa?a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op?at lub podwy?szeniem obecnych Us?ugobiorca b?d?cy konsumentem ma prawo odst?pienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um?w o innym charakterze ni? umowy ci?g?e (np. Umowa Sprzeda?y) zmiany Regulaminu nie b?d? w ?aden spos?b narusza? praw nabytych Us?ugobiorc?w/Klient?w b?d?cych konsumentami przed dniem wej?cia w ?ycie zmian Regulaminu, w szczeg?lno?ci zmiany Regulaminu nie b?d? mia?y wp?ywu na ju? sk?adane lub z?o?one Zam?wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda?y.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego, w szczeg?lno?ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Um?w Sprzeda?y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami ? przepisy ustawy o ochronie niekt?rych praw konsument?w oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg?lnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um?w Sprzeda?y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami ? przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w?a?ciwe przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

11

Wz?r formularza odst?pienia od umowy (po klikni?ciu w LINK) TUTAJ
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

Internet Assets sp. z o.o. 26-200 Modliszewice, Piotrkowska 104B.

twoja@strefanatury.pro